Konsilito

Bakgrunn

For å nå helsepolitiske mål om bedre tjenester, økt pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursstyring er det nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi. Kravet til digitalisering og elektronisk samhandling er økende og helse- og omsorgssektoren har gjort en betydelig innsats med å ta i bruk informasjonsteknologi for både helsepersonell, pasienter og innbyggere de siste årene. Digitaliseringen av helsetjenesten har skutt fart. Helsesektoren skal gå fra papir og manuelle arbeidsprosesser til digitale arbeidsprosesser, automatisering og beslutningsstøtte. Innbyggerne skal ha tilgang på digitale tjenester og være delaktig i utformingen av eget tjenestetilbud. Helsedata skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring og forskning. Digitaliseringen av helsesektoren gir uante muligheter, men skaper også nye utfordringer og problemstillinger. Ivaretakelse av innbyggernes personvern som en integrert del av løsningene er viktig. Det stilles høye krav til informasjonssikkerhet og trusselbildet sektoren står overfor er i endring. Befolkningen får en tryggere og bedre helsetjeneste, men det fordrer gode IT-løsninger, ansvarlige virksomheter og tillit til at løsningene som brukes er trygge og gode. En forutsetning for vellykket digitalisering av helsesektoren er at innbyggerne har tillit til sektoren. Uten tillit – ingen digitalisering. Det er en absolutt forutsetning for at de store prosjektene vi nå ser i helsesektoren skal lykkes. Vi tør påstå at ingen sektor i Norge har større behov for tillit enn helsesektoren. Utfordringer helsesektoren møter i dag er at systemer og verktøy ikke understøtter dagens arbeidsflyt og helhetlig pasientforløp, særlig på tvers av virksomheter. Pasientinformasjon er i stor grad ustrukturert. Helsepersonell trenger It-systemer som bidra til å understøtte beslutninger og kvalitetskontroller. Dette er nødvendig for å styrke pasientsikkerheten og heve kvaliteten i helse- og omsorgssektoren. Å anskaffe, utvikle og forvalte slike løsninger krever kompetanse som ikke alle virksomheter har. Det er svært mange leverandører der ut som tilbyr gode og ikke fult så gode løsninger. Dette er krevende å navigere i uten å inneha den riktige kompetansen. For å lykkes med det digitale løfte må virksomheter navigere i et leverandørmarked med leverandører som er varierende gode innenfor sine spissede områder. Det er et udekket behov for å kunne se helheten på tvers av eierstyring, sikkerhet, regelverk og tilhørende krav til arkitektur, sikkerhet og personvern. Dette er bærebjelkene for et vellykket resultat.