Konsilito

Menneskene

ragna_valgt
Ragna Hanum           Daglig leder

Ragna er med-gründer og daglig leder i Konsilito. Hun har de siste 10 årene jobbet i krysningspunktet teknologi og regelverk i privat og offentlig sektoren. Som rådgiver drives hun av utfordringer og å bruke læring og erfaring i nye oppgaver og kundeoppdrag. Det ligger hjerte hennes nærmest å jobbe med digitaliseringsprosjektet i helsesektoren og bidra til effektivisering og forbedring av offentlige tjenester samtidig som personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt. Ragna har en bakgrunn innen forvaltningsinformatikk fra Universitet i Oslo med fordypning i personvern og informasjonssikkerhet.

Epost: ragna.hanum@konsilito.no

Mobil: 908 77 505

Ingar Dahl            Områdeansvarlig 

Sikkerhet, personvern og etterlevelse

Ingar er en erfaren leder og prosjektleder. Han er en sterk fagperson innen sikkerhet, personvern og beredskap.

Med lang fartstid som leder både i privat og offentlig sektor, er han en sterk prosessdriver som er vant til å måtte balansere ulike hensyn i komplekse prosjekter og organisasjoner. Ingar er en gjennomfører. Han har ved flere anledninger gått inn i krevende prosjekter med utfordringer og vært en sterk bidragsyter til å gjenopprette gode leveranser. Hans lederskap bidrar til at prosjekter leverer i henhold til sine mål. Kombinasjonen av teknisk kompetanse, lang erfaring og personlige egenskaper gjør at han er i stand til å utfordre etablerte sannheter i tekniske fagmiljø, og bidrar til at andre løfter seg og ser nye løsningsveier.

Ingar er løsningsorientert og praktiserer en kultur med åpenhet, ærlighet og transparens som førende kvaliteter. Han sikrer et miljø med stor takhøyde hvor alle blir hørt, noe som igjen gjør at alle drar i samme retning når beslutning er tatt. Som leder er en av hans sterkeste sider evnen til å skape gode omforente mål, og å skape engasjement og samhold i et prosjekt eller en organisasjon.

Epost: ingar.dahl@konsilito.no

Mobil: 970 76 155

b74fc562-7054-45b5-8e76-10eb6d4a2637
0f8a4057
Gabrielle Gürrich-Holm        Seniorrådgiver
Styring og ledelse

Gabrielle er seniorrådgiver og ansattrepresentant i styret i Konsilito. Hun har bred kompetanse innen e-helse og digitalisering av offentlig sektor. Av natur er hun en nysgjerrig og engasjert relasjonsbygger som brenner for nytenkning. Hun trives med å jobbe i krysningsfeltet mellom innovasjon, politikk og teknologi og mennesker. Hun har i sin karriere opparbeidet seg meget god ekspertise på helsesektoren og prosjektledelse i kommune, stat og leverandørmarkedet. Gabrielle har en master i teknologi og innovasjon med spesialisering på innovasjon i offentlig sektor.

Epost: gabrielle@konsilito.no

Mobil: 415 68 822

 

Kristine Storvig            Seniorrådgiver 

Sikkerhet, personvern og etterlevelse

Kristine har i flere år jobbet i krysningspunktet mellom teknologi og regelverk i privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring i å bistå virksomheter med å etablere og operasjonalisere krav til personvern og informasjonssikkerhet ved digitalisering.

Kristine har vært personvernombud. Hun ser sammenhengen mellom systemutvikling og regelverksutvikling, og har både bistått Direktorater og departementet i lov- og forskriftsarbeider for å sikre et harmonisert regelverk som reflekterer reelle behov.

Kristine er utdannet i forvaltningsinformatikk, et tverrfaglig studium som kombinerer fagområdene jus, informatikk og samfunnsfag. Hun har svært god teknologiforståelse, samt en fordypning innen personvern og informasjonssikkerhet.

Epost: kristine.storvig@konsilito.no

Mobil: 412 43 512

 

Kristine
Jørgen
Jørgen Taxt Walnum   Seniorrådgiver
Behov og kravstilling

Jørgen har i over ti år opparbeidet mye erfaring fra store og små prosjekter i helsesektoren, gjennom ulike roller i flere av direktoratene. Han har jobbet utviklingsnært, som produkteier med flere utviklingsteam, og i større prosjekter som leder av produktteam med oppfølging av leverandør. 

Jørgen har hatt, og fungerer i mange roller, som funksjonell arkitekt, produkteier, teamleder og prosessdriver. Han har vært med å bygge opp den offentlige helseportalen helsenorge.no fra starten av, og har der hatt funksjonelt ansvar for blant annet redaksjonelle tjenester, innsyn i pasientjournal og dialogtjenester mellom innbygger og fastlegen og spesialisthelsetjenesten.

Hans spisskompetanse ligger i å forstå forretningens og brukernes behov, og å omsette disse til funksjonelle krav i et prioritert utviklingsløp. En tverrfaglig mastergrad innen informatikk, sosiologi og pedagogikk har gitt Jørgen en bred og solid faglig bakgrunn. Jørgen er sertifisert som produkteier, prosjektleder og i Archimate. 

Epost: jtw@konsilito.no

Mobil: 938 16 660

Fredrik Glorvigen           Områdeansvarlig 

Styring og ledelse

Fredrik er en erfaren leder og har snart 25 års erfaring innen IT i privat og offentlig sektor. Han har hatt gleden av å bidra til et bedre helse-Norge som prosjekteier for større utviklingsprosjekter på helsenorge.no og Helseanalyseplattformen. Fredrik har god innsikt i utfordringene og mulighetene med utvikling av e-helseløsninger.  

Fredrik trives når han kan bidra med strategisk rådgivning, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling, prosjektledelse eller offentlige anskaffelser knyttet til digitalisering. Med god forretningsforståelse og en teknisk bakgrunn, gjør det han til en ressursperson som har sin styrke i skjæringspunktet mellom teknologi, mennesker og forretning. 

Fredrik er opptatt av å behandle andre med tillit og samarbeider godt med kunder, leverandører, toppledere og kolleger. 

Epost: fredrik.glorvigen@konsilito.no

Mobil: 916 39 153

Fredrik1
0F8A4164
Jan-Magne Torp           Seniorrådgiver
Styring og ledelse

Jan-Magne har lang og bred erfaring fra store og komplekse endringsprosjekter i offentlig sektor. Han har ledet flere prosjekter innen organisasjonsutvikling, prosessforbedring og digitalisering hvor endringsledelse har vært en suksessfaktor.

Jan-Magne er en stødig prosessdriver som har et kaldt hode og evner å stå i stormen over tid. Han er strukturert og en svært god oversetter mellom ulike fagmiljøer, noe som bidrar til hans styrke som fasilitator. Han kommuniserer like godt med toppledelse så vel som saksbehandlere.

Epost: jan-magne.torp@konsilito.no

Mobil: 932 14 473

Marie Staven Lundereng            Seniorrådgiver 

Styring og ledelse

Marie har mange års erfaring fra prosjektledelse og tjenesteutvikling i offentlig sektor. Hun har særlig erfaring fra komplekse tverretatlige prosjekter, hvor ett av de viktigste fokusområdene har vært samskaping på tvers av fag og etater. 

Marie er spesielt opptatt av å forstå brukernes behov. Hun er kreativ i endrings- og utviklingsprosesser, og trives godt med metodisk innsiktsarbeid, evalueringsarbeid og tekstproduksjon. Marie er spesielt opptatt av å se hvordan digitale løsninger og teknologi kan gi verdi for innbyggere, virksomheter og samfunnet. Blant annet har hun jobbet med utvikling og testing av digitale samhandlingsløsninger og struktur som tilrettelegger for samarbeid og informasjonsdeling, på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Marie har en smidig tilnærming i utviklingsprosesser og prosjekter, og jobber strukturert og nøye. Hun er samvittighetsfull i sitt arbeid, og som person er hun blid, ivaretakende og tillitsvekkende.

Epost: marie.staven.lundereng@konsilito.no

Mobil: 416 07 461

Marie
0F8A3979
Sarhad Solaimani           Seniorrådgiver
Styring og ledelse 

Sarhad har mange års erfaring som leder innen helse- og omsorgstjenester, i privat og kommunal sektor. Han har erfaring som leder av helsetjenester operasjonelt og på strategisk nivå.

Ved siden av ledelse i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi er ledelse i endring en av Sarhads styrker. Han er en løsningsorientert og handlekraftig leder som omfavner endringer og nye måter å utvikle tjenester på. Ved flere anledninger har han ledet organisasjoner gjennom krevende tider og lyktes med å opprettholde og gjenopprette virksomhetenes kjerneverdier og leveranser i krise. Sarhad drives av å bygge produktive og verdiorienterte miljøer preget av samhold, åpenhet, tilbakemelding og lojalitetskultur. Han er flink med å se og ivareta mennesker rundt seg, noe som bidrar til at han får folk med seg og er godt likt som leder.

Sarhad har en mastergrad i verdibasert ledelse og er utdannet sykepleier.

Epost: sarhad.solaimani@konsilito.no

Mobil: 905 31 922

Ida Engen            Seniorrådgiver 

Styring og ledelse

Ida har mange års erfaring fra prosjekt- og endringsledelse i offentlig sektor og har særlig erfaring fra komplekse tverrsektorielle prosjekter. Med et tydelig fokus på innovasjon, tjenestedesign og brukerinvolvering har hun spilt en viktig rolle i utformingen og implementeringen av prosjekter, som har resultert i utviklingen av nye tjenesteløp. Med Idas bakgrunn som sykepleier og helsesykepleier har hun bred helsefaglig kompetanse, og erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og velferdstjenester.

Ida har interesse for digitalisering og teknologianvendelse, særlig innen helse- og omsorgsfeltet, og motiveres av å skape verdi og gjøre en forskjell for sluttbruker. Hun har bred erfaring med å implementere digitale løsninger i offentlig sektor og har jobbet med utvikling og testing av digitale samhandlingsløsninger. I rollen som prosjektleder har Ida erfaring med å lede omfattende endringsprosesser som fremmer tverrfaglig samhandling i offentlig sektor. Hun er kjent for sitt pågangsmot og engasjement og har svært gode samarbeidsevner.  Som en dedikert konsulent er Ida alltid på jakt etter nye utfordringer og muligheter til å skape verdi for sine kunder. Hun trives i et dynamisk og innovativt miljø og har evnen til å raskt tilpasse seg nye bransjer og fagområder.

 

Epost: ida.engen@konsilito.no

Mobil: 930 33 082

ida3
0F8A4146
Kjersti Wilson           Seniorrådgiver
Sikkerhet, personvern og etterlevelse

Kjersti har over 10 års erfaring fra offentlig sektor hvor hun har jobbet med både personvern og helserett. Som fagansvarlig og prosjektleder er hun en pådriver for å skape gode relasjoner innad i arbeidsgruppene og for å ivareta faggruppenes ulike behov og innfallsvinkler. Kjersti har lang fartstid som juridisk rådgiver og har opparbeidet seg god forståelse i hvordan hun raskt kan sette seg inn i særlovgivningen innenfor de fagområder og prosjekter hun jobber på. Dette har vist seg å være en suksessfaktor når personvernet skal implementeres på en faglig forsvarlig måte som samtidig ivaretar den konkrete særlovgivningen.    

Som bakgrunn har Kjersti master i rettsvitenskap og bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. 

 

Epost: kjersti.wilson@konsilito.no

Mobil: 920 59 586